Апетит за истражување

Верица Хаџи Василева-Марковска, партнер, ААГ

Деновиве сме сведоци на засилената активност на Владата за привлекување на странски инвестиции. И тоа е веројатно во ред, и очекувано, со оглед на ниското ниво на инвестиции во периодот на транзиција на Македонија. Притоа треба да се води сметка за следново: истражувањата покажуваат дека (особено) малите земји не можат да привлечат многу инвеститори со широк маркетинг и дифузна реклама, односно тоа е многу скапо, или ако сакате - трошковно неефикасно: многу средства за трошат за релативно мал ефект. Многу поефикасен е целниот, директен маркетинг, каде што се фокусира вниманието на целни групи, па дури и на целни инвеститори…

Повеќе