Alternative content

Banner

Што недостасува?

Глобалната финансиска криза (повторно) јасно упати на нужност од креирање ново лидерство. Цел е градење лидерство кое ќе влијае на другите поефективно, особено во нагорна и странична релација; ќе развие стратегиско размислување за постигнување подобар баланс во справување со кусорочните и долгорочни притисоци; ќе придвижи од функционална / секторска перспектива на поширока организациска перспектива, т.е. перспектива на заедницата и, секако, ќе креира клима и влијание за имплементација на стратегијата.

Повеќе

Зошто управување базирано на учинок

“Трите најбитни работи кои треба да се мерат во бизнисот се: задоволството на корисниците, моралот на вработените и готовинскиот тек. Доколку расте задоволството на корисниците, секако ќе расте и вашиот удел на пазарот. Задоволството на вработените ве води до зголемен учинок, квалитет и креативност. Готовинскиот тек е пулсот – основниот знак за живот на компанијата.” - Jack Welch, поранешен ГИД, Џенерал Електрик

Повеќе

Парадигми и промени

 

Парадигми и промени

Во годините кои доаѓаат успешна организација ќе биде онаа која ќе овозможи искористување на креативната енергија на нејзините луѓе кон постојано усовршување на процесите. Ваквото унапредување не значи и не може да им се наметне на луѓето, тоа мора тие самите да го одберат по слободна волја. Условите за овој слободен избор се креираат во најголема мера од менаџерите во рамки на секоја компанија кои донесуваат дневни одлуки за начинот како ќе ги управуваат и мотивираат своите луѓе / своите тимови...

Повеќе

нема

нема

Анкета

Планирате ли воспоставување/зајакнување на Систем за мерење учинок во вашата организација (pay for performance)?:

Архива