Alternative content

Banner

Лидерството влијае на финансиските перформанси

Лидерството не е мода, ниту каприц во областа на човечките ресурси. Тоа влијае и е во право-пропорционален однос со профитабилноста на организациите, е заклучокот од меѓународната конференција на дистрибутери на Хоган Ассессмент Системс (системи за проценка на личност за деловна употреба).
 
И навистина, компаниите кои користат добри практики се токму најпрофитабилните. Тие се попродуктивни, поголеми, растат побргу, имаат повисока стапка на преживување. А дали ќе се применуваат добрите практики, или не, е детерминирано од високиот менаџмент. Односно од неговиот лидерски капацитет. Една од дефинициите за лидерството како способност да се заврши работата преку ангажирање други луѓе, пред сé значи способност да се изгради и сочува тим. А тимот е тој кој хармонично и со заложба вредно ќе работи на тоа да ги реализира поставените цели кои заеднички ги утврдил, односно пред сé правилно ги поставил. Тимот е тој кој ќе го одработи и најбитното за инвеститорите - ПНИ (повратокот на инвестициите).
 
Како да изградите добар лидер и какви практики на човечки ресурси да воспоставите со цел да го развиете и постојано унапредувате доброто и ефективно лидерство на сите нивоа во организацијата, беше една од главните теми на оваа конференција.
 
Повеќе...

Анкета

Планирате ли воспоставување/зајакнување на Систем за мерење учинок во вашата организација (pay for performance)?:

Архива