Се бара Соработник за финансиска оператива

By: aagadmin0 comments

Се гледате себе си во одделението за финансии и сметководство во:

  • компанија со 25 години традиција на македонскиот пазар и на
  • листата 100 најголеми компании во Македонија;
  • високо динамичен и агилен тим;
  • работна средина која мотивира;

и работа на:

  • евиденција на влезни и излезни фактури;
  • следење на побарувањата и нивна наплата;
  • следење на обврските и нивна ликвидација и
  • изработка на статистички извештаи?

Имате една година искуство?

Related post

Leave A Comment